Theses 

Zdravá školní jídelna – Nela Hegerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Nela Hegerová

Bachelor's thesis

Zdravá školní jídelna

Healthy school canteen

Anotácia: Hlavním cílem mé bakalářské práce je sledovat školní jídelny a kvalitu stravy, která je dětem poskytována. Zaměřím se na dvě vybrané školy, kde provedu řízený rozhovor s vedoucí školní jídelny. Hlavní tématem rozhovoru je, jak se jim daří naplňovat danou legislativu ve spojitosti s uplatněním v praxi. Cílem je zaměřit se také na průběžné snižování, nebo zvyšování počtu strávníků a analyzuji, do jaké míry jsou vedoucí školních jídelen obeznámeni s projekty spojenými se zdravou školní jídelnou. V teoretické části se zaměřím na historii školní jídelny a obecnou formulaci školního stravování a dané legislativy. V neposlední řadě je velmi důležité specifikovat projekty související se zdravou školní jídelnou a výživou s podrobným popisem všech živin. Zaměřím se také na pyramidu výživy, která napomůže k vymezení zdravé stravy. V analytické části bakalářské práce se v úvodu zaměřím na specifikaci dvou vybraných základních škol, v kterých došlo k šetření. Prostřednictvím měsíčního jídelního lístku analyzuji, do jaké míry naplňují dvě vybrané školy nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky ke spotřebnímu koši. Toto doporučení je v souladu s výživovými normami, které mají dodržovat školní jídelny. Následně budu analyzovat finanční rozdíly dvou vybraných školních jídelen a rozdíl v počtu žáků. V řízeném rozhovoru se zaměřím na to, v jakém souladu jsou zásady zdravé výživy možné uplatňovat i v praxi. Návrhová část bude obsahovat možné změny v nabízených jídelních lístcích a také doporučení o větší informovanosti ohledně projektů, které se zabývají zdravou školní jídelnou a poskytují množství informací a rad.

Abstract: The main aim of my Bachelor's thesis is to monitor school canteens and the quality of meals provided to children. I will concentrate on two selected schools where I will carry out a guided interview with the school canteen manager. The interview will focus mainly on compliance with relevant legislation and its practical implementation. The goal is also to deal with continuous decrease or increase of the students eating in the school canteen. Next, I also analyze awareness of the school canteen managers of healthy school canteens projects. The theoretical part will provide the history of school canteens, a general definition of school meals and a formulation of the legislation. Moreover, it is very important to mention projects related to healthy school canteens and nutrition with a detailed description of all nutrients. I will also concentrate on a food pyramid, which helps to determine a healthy diet. The introduction of the analytical part describes two selected elementary schools in which the survey was conducted. I analyze their monthly menus in order to determine if the selected schools meet the nutrition recommendations of the Ministry of Health of the Czech Republic related to the Czech Food Basket. These recommendations comply with the nutrition standards that should be followed by school canteens. Furthermore, I will analyze the financial differences between the two selected school canteens and the difference in the number of students. The guided interview will concentrate on ways of following the principles of a healthy diet in reality. The suggestion part will include possible changes in canteen menus as well as recommendations to increase awareness of healthy school canteen projects that provide useful information and advice.

Kľúčové slová: nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví, projekty zdravé školní jídelny, spotřební koš, školní stravování, výživa, výživová pyramida food basket, food pyramid, nutrition, nutrition recommendations of the Ministry of Health, school canteens projects, school meals

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 5. 2019 13:27, 22. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz