Mgr. Adam Valíček

Rigorózní práce

Neplatné rozvázání pracovního poměru a nároky z něj plynoucí

Invalid termination of employment relationship and claims arising from it
Anotace:
Rigorózní práce pojednává o neplatném rozvázání pracovního poměru s ohledem na jednotlivé způsoby rozvázání pracovního poměru a o nejčastějších důvodech shledání neplatnosti rozvázání pracovního poměru ve světle judikatury. Práce je dále nezanedbatelnou částí zaměřena na nároky plynoucí z neplatného rozvázání pracovního poměru, neboť náhrada mzdy či platu není jediným nárokem zaměstnance vůči zaměstnavateli …více
Abstract:
The thesis is about invalid termination of employment relationship due to individual ways of termination of employment relationship and the most common reasons for finding termination of employment relationship as an ineffecitve. The thesis is also focused on claims arising from invalid termination of employment relationship, because compensation of wages or salary is not the only benefits of the employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 12. 2014
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., JUDr. Antonín Mládek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta