Theses 

Where does the “God” within the “God particle” come from? Cultural sociological analysis of the Higgs boson research – Bc. Jan Váňa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jan Váňa

Diplomová práce

Where does the “God” within the “God particle” come from? Cultural sociological analysis of the Higgs boson research

Where does the “God” within the “God particle” come from? Cultural sociological analysis of the Higgs boson research

Anotace: V této práci analyzuji aktivity a promluvy uvnitř procesu tvorby významů v rámci výzkumu v oblasti kvantové fyziky v CERN v Ženevě. Konkrétně mě zajímá výzkum tzv. Higgsova bosonu, neboli „hon na Božskou částici“. „Božská částice“ je symbolická entita napojená na rozsáhlé spektrum významů a publik. Pojem „Boha“ zde přitom neodkazuje na klasický koncept náboženské víry – i když je s náboženstvím a vírou jinak silně spojen. Spíše než k církevní instituci odkazuje zde idea náboženství k něčemu více obecnému. K něčemu, co se nachází nad námi, co přesahuje námi bezprostředně zakoušenou realitu, k něčemu, co je dokonce jaksi tajuplné a mysteriózní. Odkaz k něčemu „božskému“ zde přímo vychází ze způsobu, jímž se aktéři k „Božské částici“, a potažmo k Higgsovu bosonu, vztahují, jak ji osmyslňují. Abych mohl prozkoumat rozličná hlediska tohoto vztahu, tohoto osmyslňování, použil jsem v práci metodu strukturální hermeneutiky tak, jak je navržena v silném programu kulturní sociologie. Abych byl schopen poskytnout přesvědčivou interpretaci, pracoval jsem s nejrůznějšími typy pramenů, jako jsou veřejná média (internetové a tištěné noviny, televize, rozhlas), oficiální vědecká prohlášení, odborné články z oblasti kvantové fyziky, historické prameny, vědecké prezentace a veřejné přednášky, a v neposlední řadě zábavné pořady a rozmanité artefakty z oblasti populární kultury.

Abstract: In the thesis I examine activities and speeches included within the meaning-making process of the quantum physics research at CERN, Geneva. A particular focus will be put on the research of the Higgs boson, the so called “hunt for the God particle”. The “God particle” is a symbolic entity connected to an extensive spectrum of meanings and audiences. The notion of “God” does not stick here with the usual conception of religious beliefs, however, it somehow connotes beliefs and religion. Rather than to a particular institution of a church, it refers to the idea of religion as something more general. Something that is above us, that transcends our directly experienced reality, something that is even enigmatic and mysterious. Here, the notion of “God” is grounded in the way in which certain actors relate to the “God particle”, respectively the Higgs boson, in which they make it meaningful for themselves. In order to investigate various aspects of this relation, I employ the method of structural hermeneutics as proposed in the Strong Program of Cultural Sociology. To provide a convincing interpretation, I have been working with various types of resources, including public media outputs (the Internet and printed newspapers), official scientific statements, historical resources, scientific presentations, public courses, TV shows, and also popular culture artifacts (movies, songs, etc.).

Keywords: cultural sociology, structural hermeneutics, phenomenology, quantum physics, CERN, liminality, disenchantment, iconicity, thick description, God particle, Higgs boson

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Dr. Werner Binder
  • Oponent: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 10:40, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz