Mgr. Kateřina Remsová, Ph.D.

Disertační práce

Interakce fóra a práva rozhodného na příkladu individuálních pracovních smluv dle Nařízení Brusel Ibis a Řím I

Interaction of Forum and Governing Law in the Ambit of Individual Employment Contracts according to Brussels Ibis Regulation and Rome I Regulation
Anotace:
Disertační práce se zabývá prostředky ochrany zaměstnance, které poskytuje evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. Analyzuje speciální pravidla o příslušnosti ve věcech individuálních pracovních smluv a normy kolizní stanovené pro tuto oblast a zkoumá, do jaké míry plní jejich primární cíl, jímž bylo zajistit zvýšenou právní ochranu zaměstnanci jako smluvní straně ze sociálně ekonomického pohledu …více
Abstract:
The dissertation deals with instruments of protection of the employee provided by the European Private International and Procedural Law. It analyzes the special rules on jurisdiction over individual contracts of employment and conflict-of-law rules laid down for this ambit and explores the extent to which they fulfill their primary objective which was to ensure enhanced legal protection for the employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 3. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta