Mgr. Kateřina Remsová, Ph.D.

Doctoral thesis

Interakce fóra a práva rozhodného na příkladu individuálních pracovních smluv dle Nařízení Brusel Ibis a Řím I

Interaction of Forum and Governing Law in the Ambit of Individual Employment Contracts according to Brussels Ibis Regulation and Rome I Regulation
Abstract:
Disertační práce se zabývá prostředky ochrany zaměstnance, které poskytuje evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. Analyzuje speciální pravidla o příslušnosti ve věcech individuálních pracovních smluv a normy kolizní stanovené pro tuto oblast a zkoumá, do jaké míry plní jejich primární cíl, jímž bylo zajistit zvýšenou právní ochranu zaměstnanci jako smluvní straně ze sociálně ekonomického pohledu …more
Abstract:
The dissertation deals with instruments of protection of the employee provided by the European Private International and Procedural Law. It analyzes the special rules on jurisdiction over individual contracts of employment and conflict-of-law rules laid down for this ambit and explores the extent to which they fulfill their primary objective which was to ensure enhanced legal protection for the employee …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 3. 2018
  • Supervisor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Reader: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta