Theses 

Přemysl Pitter - Život pro druhé Eticko-sociální aspekty dějinné profilace života a díla – Bc. Jaroslava KOCMICHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jaroslava KOCMICHOVÁ

Diplomová práce

Přemysl Pitter - Život pro druhé Eticko-sociální aspekty dějinné profilace života a díla

Přemysl Pitter - The life for others. Ethical-social aspects of historical profiling his life and work.

Anotace: Práce pojednává o životě a díle Přemysla Pittra, významného českého křesťanského humanisty, představitele sociálního učení, pedagogiky a publicistiky v období 20. {--} 70. let dvacátého století. Úvodní kapitoly jsou věnovány dětství a mládí osobnosti, zejména jeho osobní reflexi z prožitých útrap na frontě 1. světové války, jež ovlivnila jeho budoucí životní orientaci a praktickou činnost. Další části dokumentu charakterizují Pittrovy životní osudy a sociální práci pro druhé {--} chudé, utiskované, potřebné - v kontextu prostředí radikálních společenských a politických změn minulého století. Následuje poněkud obsáhlejší text týkající se historie boje za záchranu dětí z koncentračních a internačních táborů po druhé světové válce, tj. v letech 1945 {--} 1947. Poslední oddíly líčí život a působení Přemysla Pittra po odchodu do emigrace v roce 1951, kdy byl Světovou radou církví pověřen výkonem pastorální a sociální služby v táboře pro uprchlíky Valka u Norimberka v Německu až do jeho zrušení v roce 1962. Závěrečné kapitoly pak popisují pobyt a tvořivou Pittrovu činnost ve švýcarském exilu v 60. a 70. letech. Práce je doplněna stručným přehledem obsahu archivního materiálu Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové v PMJAK v Praze.

Abstract: The work deals with the life and work of Přemysl Pitter, major Czech Christian humanist, representativ of the social learning, education and journalism in the 20th - 70s of the twentieth century. Introductory chapters are devoted to his childhood and youth, especially his personal reflection of the suffering experienced at the frontline on the 1st World War, which influenced his future life guidance and practical activities. Other parts of the document is characterized Pitter{\crq}s destiny and social work for others - the poor, downtrodden, necessary - in the context of the radical social and political changes in the last century. Here is a somewhat more comprehensive text on the history of the fight to save children from a concentration camps and detention camps, after World War II, ie between 1945 - 1947. The last section describes the life and operation of Přemysl Pitter after retirement emigration in 1951, when the World Council of Churches delegated the duty of pastoral and social services for refugees in the camp Valka in Nuremberg in Germany until its repeal in 1962. The final chapter describes the staying and creative activity Pitter{\crq}s exile in Switzerland in the 60s and 70s. The work includes a brief summary of the contents of archival material and archives of Přemysl Pitter and Olga Fierzová in PMJAK in Prague.

Klíčová slova: Přemysl Pitter, Milíčův dům, útulek, dětská ozdravovna, sociální péče, záchranná akce, tolerance, humanita, solidarita, demokracie, smíření, soucítění, bezpráví, lidský přístup, křesťanská láska, etické principy, etické dilema, pacifismus, poslání, exil, pedagogická, sociální a publicistická činnost.Přemysl Pitter, sociální a publicistická činnost.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2009
  • Identifikátor: 12762

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KOCMICHOVÁ, Jaroslava. Přemysl Pitter - Život pro druhé Eticko-sociální aspekty dějinné profilace života a díla. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:40, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz