Mgr. Ing. Robert Hurt

Bakalářská práce

Nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví státu

Treatment with State Real Estate Property
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo vymezit nejvýznamnější pojmy a předpisy vztahující se k nakládání s nemovitým majetkem státu. Stěžejní část práce představuje rozbor vybraných způsobů nakládání s nemovitým státním majetkem, zejména těch, jimiž je zajišťováno hospodárné nakládání s nemovitostmi. Zvláštní pozornost je věnována analýze navrhovaných změn relevantní právní úpravy. Součástí práce je také srovnání …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to define the most important concepts and regulations related to the management of the national real estate. The main part of this thesis introduces the analysis of the selected form of treating with national real estate, especially with those which secures economical treathing with real estates. Special attention is dedicated to the analysis of suggested changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta