Lucie Černá

Bakalářská práce

Vliv technologie pokládky výhybek na jejich geometrické parametry během provozování

Influence of Technology Installation of Railway Switches on the Geometrical Parameters during of their Operation
Anotace:
Zpracování vybrané problematiky železničního svršku, konkrétně se jedná o posouzení vlivu technologie pokládky výhybek na geometrické parametry výhybky po dobu jejího užívání, životnosti, bezpečnosti a komfortu jízdy po výhybce. Tato práce obsahuje rešerše problematiky, analýzu, technologické postupy a návrhy opatření.
Abstract:
Processing a selected issue areas of superstructure, namely the assessment of the impact of technology installation of switches on the turnout geometry parameters for its use, durability, safety and comfort after the switch. This work includes research topic, analysis, technology and policy proposals.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Leopold Hudeček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava