Kamil Olszar

Diplomová práce

Problematika měření odchylek po obrábění na CMM

Accurancy Measurement after Machining on Coordinate Measuring Machine
Anotace:
Diplomová práce se zabývá měřením vybraných druhů odchylek, jako je rovinnost, rovnoběžnost, kolmost a souosost, a to po obrábění součástí na CNC obráběcím centru s využitím soustružnicko-frézovacích operací s C, Y a Z osou. V úvodu práce je provedena analýza současného stavu stručným rozborem normy ČSN EN ISO 1101 spolu se základními způsoby a možnostmi měření odchylek, kterými se budu zabývat. Další …více
Abstract:
The master thesis is based on the measurement of selected types of deviations such as flatness, parallelism, perpendicular and alignment, after working the part on the CNC machining centre using by turning-milling with C, Y and Z axis. At the beginning of the thesis an analysis of the current state is made by a brief analysis of the standard ČSN EN ISO 1101 together with basic methods and possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Lenka Čepová
  • Oponent: Jaroslav Jořenek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava