Kamil Olszar

Master's thesis

Problematika měření odchylek po obrábění na CMM

Accurancy Measurement after Machining on Coordinate Measuring Machine
Abstract:
Diplomová práce se zabývá měřením vybraných druhů odchylek, jako je rovinnost, rovnoběžnost, kolmost a souosost, a to po obrábění součástí na CNC obráběcím centru s využitím soustružnicko-frézovacích operací s C, Y a Z osou. V úvodu práce je provedena analýza současného stavu stručným rozborem normy ČSN EN ISO 1101 spolu se základními způsoby a možnostmi měření odchylek, kterými se budu zabývat. Další …more
Abstract:
The master thesis is based on the measurement of selected types of deviations such as flatness, parallelism, perpendicular and alignment, after working the part on the CNC machining centre using by turning-milling with C, Y and Z axis. At the beginning of the thesis an analysis of the current state is made by a brief analysis of the standard ČSN EN ISO 1101 together with basic methods and possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Lenka Čepová
  • Reader: Jaroslav Jořenek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava