Lucie Kožušníková

Diplomová práce

Analýza bezpečnostní dokumentace velkého obchodního centra

Analysis of Safety Documentation of a Large Shopping Centre
Anotace:
Diplomová práce se zabývá posouzením vhodnosti a potřeby zpracovávání dokumentace postupů zvládání mimořádných událostí v rámci vybraného obchodního centra. V teoretické části jsou objasněny pojmy a právní normy spojené s touto problematikou, stručně se vyjadřuje k historii vybraného obchodního centra. Dále je zde popsána bezpečnostní dokumentace z obecného hlediska. Protože není možné v mé diplomové …více
Abstract:
The thesis considers the requirements and suitability of the processing and procedure documentation for managing emergency situations within a selected shopping center. The theoretical part of the thesis describes terminology and legal standards related to this issue. And it also describes briefly the history of the shopping center. Furthermore, the theoretical part of the thesis describes safety documentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Marek Smetana
  • Oponent: Milan Macura

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava