František Špaček

Diplomová práce

Využití matematického programování pro řešení trasovacích úloh

Mathematical Programming Application in Routing Problems Solving
Anotace:
Diplomová práce se zcela konkrétně zabývá problematikou optimalizace trasovacích úloh. Cílem je navržení tras obslužných vozidel Technických služeb města Olomouce, a.s., vykonávajících svoz separovaného odpadu při požadovaném kritériu minimalizace celkové ujeté vzdálenosti a s ní spojených nákladů. Struktura je kromě úvodu a závěru rozdělena do tří částí. Nejprve je definován řešený problém, dále práce …více
Abstract:
The Master‘s Thesis specifically deals with problems of routing tasks optimization. The aim is to design routes for service vehicles of the Olomouc City Technical Services, a.s., which handles the collection of separated waste at the required criterion of total distance minimization and associated costs. In addition to the introduction and conclusion, the structure of the thesis is divided into three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Kozel
  • Oponent: Václav Friedrich

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava