Ing. Stanislav Kutáček, Ph.D.

Doctoral thesis

Aplikace teorie externalit na vybraný segment odvětví dopravy

Theories of Externalities and their Aplication on Selected Segment of Transport
Abstract:
Doprava s sebou přináší celou řadu externích efektů. Patří mezi ně znečištění ovzduší a negativní vliv na globální klima, dopravní nehody, zvýšený hluk a další. Ekonomická teorie má teoretické různé nástroje pro jejich řešení. Environmentální ekonomie pracuje zejména s konceptem srovnávání nákladů a přínosů různých opatření na jejich eliminaci. Klíčovou otázkou je pak monetarizace jedotlivých externalit …more
Abstract:
A whole range of external effects is associated with transportation. They include air pollution, emissions of greenhouse gases, traffic accidents, noise and others. The economics theory has developed various tools to cope with these external effects. The environmental economics uses predominantly the concept of comparing monetary costs and benefits of various measures to eliminate externalities. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 11. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Doctoral programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics