Ing. Stanislav Kutáček, Ph.D.

Disertační práce

Aplikace teorie externalit na vybraný segment odvětví dopravy

Theories of Externalities and their Aplication on Selected Segment of Transport
Anotace:
Doprava s sebou přináší celou řadu externích efektů. Patří mezi ně znečištění ovzduší a negativní vliv na globální klima, dopravní nehody, zvýšený hluk a další. Ekonomická teorie má teoretické různé nástroje pro jejich řešení. Environmentální ekonomie pracuje zejména s konceptem srovnávání nákladů a přínosů různých opatření na jejich eliminaci. Klíčovou otázkou je pak monetarizace jedotlivých externalit …více
Abstract:
A whole range of external effects is associated with transportation. They include air pollution, emissions of greenhouse gases, traffic accidents, noise and others. The economics theory has developed various tools to cope with these external effects. The environmental economics uses predominantly the concept of comparing monetary costs and benefits of various measures to eliminate externalities. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomie

Práce na příbuzné téma