Theses 

Innovations in the Hospitality/tourism sector – Bc. Matej Križko

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)

Bc. Matej Križko

Bachelor's thesis

Innovations in the Hospitality/tourism sector

Innovations in the Hospitality/tourism sector

Abstract: V čase globalizácie trhu a svetovej krízy je aj u slovenských firiem cestovného ruchu vytváraný tlak na udržanie konkurencieschopnosti a na nové nápady a inovácie. Cieľom práce je preskúmať inovácie z hľadiska determinantov ovplyvňujúcich inovácie, typov prevládajúcich inovácií a prínosov inovácií a zároveň porovnať inovácie v jednotlivých typoch podnikov cestovného ruchu, ktoré uskutočnili inovácie za posledné tri roky. Po analýze a porovnaní podnikov sa dospelo k záveru, že podniky nepociťujú kvalifikačnú úroveň zamestnancov, dopyt po inovovaných produktoch a službách a možnosti financovania inovácií z verejných zdrojov ako prekážky pri zavedení inovácií. Zároveň sa zistilo, že z hľadiska typov zavedených inovácií existujú len malé rozdiely medzi jednotlivými typmi podnikov.

Abstract: Maintaining competitiveness in the time of market globalization and the global crisis puts pressure on new ideas and innovations also in the Slovak tourism companies. The aim of the study was to examine the determinants of innovation in terms of influencing the innovation, the predominant type of innovation and the benefits of innovation and to compare different types of innovation in tourism enterprises which were made in the last three years. After analyzing and comparing companies, was concluded that qualification level of employees, the demand for innovative products and services and public funding opportunities for innovation from public sources are not barriers to the introduction of innovations. Also was found that in terms of the types of innovations introduced, there are only small differences between different types of businesses.

Keywords: inovácia, cestovný ruch, podniky cestovného ruchu, cestovná kancelária, reštaurácia, hotel, determinanty inovácií, typy inovácií, innovation, tourism, business tourism, travel agency, restaurant, determinants of innovation, types of innovation

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 16:14, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz