Theses 

Innovations in the Hospitality/tourism sector – Bc. Matej Križko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Matej Križko

Bakalářská práce

Innovations in the Hospitality/tourism sector

Innovations in the Hospitality/tourism sector

Anotace: V čase globalizácie trhu a svetovej krízy je aj u slovenských firiem cestovného ruchu vytváraný tlak na udržanie konkurencieschopnosti a na nové nápady a inovácie. Cieľom práce je preskúmať inovácie z hľadiska determinantov ovplyvňujúcich inovácie, typov prevládajúcich inovácií a prínosov inovácií a zároveň porovnať inovácie v jednotlivých typoch podnikov cestovného ruchu, ktoré uskutočnili inovácie za posledné tri roky. Po analýze a porovnaní podnikov sa dospelo k záveru, že podniky nepociťujú kvalifikačnú úroveň zamestnancov, dopyt po inovovaných produktoch a službách a možnosti financovania inovácií z verejných zdrojov ako prekážky pri zavedení inovácií. Zároveň sa zistilo, že z hľadiska typov zavedených inovácií existujú len malé rozdiely medzi jednotlivými typmi podnikov.

Abstract: Maintaining competitiveness in the time of market globalization and the global crisis puts pressure on new ideas and innovations also in the Slovak tourism companies. The aim of the study was to examine the determinants of innovation in terms of influencing the innovation, the predominant type of innovation and the benefits of innovation and to compare different types of innovation in tourism enterprises which were made in the last three years. After analyzing and comparing companies, was concluded that qualification level of employees, the demand for innovative products and services and public funding opportunities for innovation from public sources are not barriers to the introduction of innovations. Also was found that in terms of the types of innovations introduced, there are only small differences between different types of businesses.

Keywords: inovácia, cestovný ruch, podniky cestovného ruchu, cestovná kancelária, reštaurácia, hotel, determinanty inovácií, typy inovácií, innovation, tourism, business tourism, travel agency, restaurant, determinants of innovation, types of innovation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 06:13, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz