Theses 

Svobodný přístup k informacím versus ochrana osobních údajů – Bc. Hana Václavková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Václavková

Master's thesis

Svobodný přístup k informacím versus ochrana osobních údajů

Free Access to Information versus Personal Data Protection

Anotácia: Tato diplomová práce se zabývá konfliktem práva na svobodný přístup k informacím a práva na ochranu osobních údajů. Po výkladu základních pojmů a obecném rozboru této problematiky je pozornost věnována principu proporcionality jakožto obecné mezi omezování základních práv. Střet těchto práv je rovněž analyzován na základě testu proporcionality. Pozornost je dále věnována tématům, která se týkají poskytování informací o platech úředníků a veřejných funkcionářů, poskytování informací o přestupcích veřejných funkcionářů a poskytování informací zastupitelům obcí či krajů.

Abstract: This thesis deals with the conflict of the right to free access to information and right to personal data protection. Attention is paid to the principle of proportionality as a general restriction of the fundamental rights. Clash of these rights is also analyzed on the basis of the proportionality test. Mentioned is also providing information about the salaries of officials, providing information about the offenses of public officials and providing information to the councilors.

Kľúčové slová: svobodný přístup k informacím, transparentnost, ochrana osobních údajů, diskrétnost, kolize, proporcionalita, free access to information, transparency, personal data protection, discretion, clash, proportionality

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedúci: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 4. 2019 14:12, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz