Bc. Dana Pekařová

Bakalářská práce

Frazeologizmy s komponenty bůh/nebe a čert/peklo v současné ruštině a češtině

The Idioms with Components the God/the Heaven and the Devil/the Hell in Contemporary Russian and Czech Languages
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá porovnáním ruských frazeologizmů, obsahujících jeden z komponentů bůh, nebe, čert, peklo a jejich deriváty, s jejich českými ekvivalenty. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část pojednává o typech klasifikace frazeologizmů a jejich vlastnostech. V praktické části je zkoumaný jazykový materiál rozdělen do skupin (podle ekvivalence a podle sémantiky) a …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a comparison the Russian phraseological units with one of the components the God, the Heaven, the Devil, the Hell and their derivatives with their Czech equivalents. The work consists of two parts. The theoretical part treats the types of idiom classifications and the features of those idioms. In the practical part, there is the examined language material divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta