Tomáš Gřeš

Bachelor's thesis

Srovnání jednorázových obalů a odpadů z obalů a nakládání s nimi

Comparison of disposable packaging and packaging waste and waste management
Abstract:
Problematika odpadového hospodářství zahrnuje i široké a dnes velmi diskutované oblasti obalů a nakládání s odpady z obalů. Jako takové si klade nemalý cíl minimalizace vzniku obalů a odpadů z obalů za předpokladu zajištění bezpečnosti a ochrany výrobků uváděných na trh. Tato práce si dává za cíl obecně popsat současný stav problematiky obalů a odpadů z obalů, jak z legislativního hlediska tak i materiálového …more
Abstract:
Waste management issue covers also wide and today much discussed areas of packaging and handling of packaging waste. As such a considerable goal is set to minimize packaging generation and packaging waste with assumption of ensuring the safety and protection of products placed on the market. This work, in general aims to describe the current state of packaging and packaging waste from the legislative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: Vladimír Čablík
  • Reader: Silvie Dolinská

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů