Tomáš Gřeš

Bakalářská práce

Srovnání jednorázových obalů a odpadů z obalů a nakládání s nimi

Comparison of disposable packaging and packaging waste and waste management
Anotace:
Problematika odpadového hospodářství zahrnuje i široké a dnes velmi diskutované oblasti obalů a nakládání s odpady z obalů. Jako takové si klade nemalý cíl minimalizace vzniku obalů a odpadů z obalů za předpokladu zajištění bezpečnosti a ochrany výrobků uváděných na trh. Tato práce si dává za cíl obecně popsat současný stav problematiky obalů a odpadů z obalů, jak z legislativního hlediska tak i materiálového …více
Abstract:
Waste management issue covers also wide and today much discussed areas of packaging and handling of packaging waste. As such a considerable goal is set to minimize packaging generation and packaging waste with assumption of ensuring the safety and protection of products placed on the market. This work, in general aims to describe the current state of packaging and packaging waste from the legislative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Vladimír Čablík
  • Oponent: Silvie Dolinská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů