Theses 

Evropská identita: Erasmus+, neformální vzdělávání a neoliberální subjekt – Bc. Jakub Mácha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub Mácha

Bachelor's thesis

Evropská identita: Erasmus+, neformální vzdělávání a neoliberální subjekt

European Identity: Erasmus+, Non-formal Education, and Neoliberal Subject

Anotácia: Tato bakalářská práci argumentuje, že Evropská Unie (EU) při aktivní tvorbě své identity prostřednictvím vzdělávání, musí volit odlišné strategie než národní státy. Za tyto strategie jsou v práci považovány mobility neformálního vzdělávání Erasmus+ zaměřené na mládež. Práce ukazuje s pomocí konceptů governmentality Michela Foucaulta a symbolického kapitálu Pierra Bourdieho, konfrontovaných skrze obsahovou analýzu politických dokumentů EU a technických dokumentů mobilit, že evropská identita je neoddělitelná od neoliberálního kontextu, v němž je tvořena. Mobility operují jako technologie neoliberální governmentality a působením na subjektivitu jedince dávají vzniknout evropské identitě, která vychází jak z evropských demokratických hodnot uváděných v dokumentech EU, tak z hodnot neoliberálního trhu. Práce argumentuje, že tak vzniká specifická sada schopností, dovedností, kompetencí a postojů, která je společensky uznána jako legitimní a tvoří symbolický kapitál jedince a zároveň identitu samotnou. EU pak svým strukturálním nastavením a nástroji překládá tento symbolický kapitál do kapitálů jiných, výhodných jak ro subjekt, tak politické a ekonomické cíle EU.

Abstract: This bachelor thesis argues, that European Union (EU) has to choose different strategies to build its identity through education, then nation-states. Non-formal education mobilities for youth, organized in program Erasmus+, are counted in the thesis as those strategies. Michele’s Foucault concept of neoliberal governmentality and concept of symbolic capital by Pierre Bourdieu are confronted through content analysis with EU documents focused on education. Work shows, that European identity is inseparable from the neoliberal context, in which it is built. Mobilities operate as technologies of neoliberal governmentality. Through objectification of individual, they create the European identity, which is based on democratic values stated in the documents on one side and on values of the neoliberal market on the other. Specific sets of skills, knowledge competencies and attitudes, which are recognized as legitimate, are being built there and create the symbolic capital of the subject and European identity itself. EU then create structural setup and specific tools, which translate symbolic capital to different ones. This follows the needs of the subject and also needs of EU.

Kľúčové slová: Evropská Unie, evropská identita, neoliberalismus, neoliberální governmentalita, subjektivizace, vzdělávání, neformální vzdělávání

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alica Rétiová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 4. 2019 08:21, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz