Karla Kryštofová

Disertační práce

Výzkum vlivu skladby komunálního odpadu využívaného v ZEVO na tavitelnost popela

The research of municipal waste composition utilized by technology of waste-Zevo on ash melting point
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá vlivem složení spalovaného materiálu, v tomto případě separovaného komunálního odpadu, v ZEVO - zařízení pro energetické využití odpadů, na tavitelnost popela. Dále je v práci řešeno energetické využití komunálního odpadu i jiným způsobem než jen jeho samostatným spalováním. Kombinované spalování vhodným způsobem využívá energetickou kapacitu odpadů spolu s dodáním …více
Abstract:
The present dissertation deals with the influence of combustion material composition, in this case separated municipal waste, in WtE – waste to energy plants on ash fusibility. Also the energy use of municipal waste is solved in other way than its own combustion. Combined combustion appropriately utilizes the energy capacity of the waste together with the supply of another source of energy, which may …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2018
  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Dagmar Juchelková, Emília Hroncová, Vítězslav Zamarský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení