Theses 

Systém řízení a konkurenceschopnost malého podniku – Klára ZADRAŽILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Obchodní podnikání

Klára ZADRAŽILOVÁ

Bakalářská práce

Systém řízení a konkurenceschopnost malého podniku

The System of Management and Competitiveness of a Small Business

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na systém řízení a konkurenceschopnost ve vybraném malém podniku. Cílem práce je tyto oblasti zhodnotit a navrhnout jejich zlepšení. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou charakterizovány pojmy malý podnik, systém řízení a konkurenceschopnost. Pro praktickou část bakalářské práce bylo zvoleno interiérové centru Zdravé pohodlíčko, s.r.o. se sídlem v Jindřichově Hradci. Vybraný podnik je analyzován z hlediska systému řízení a konkurenceschopnosti. Použitými metodami jsou nestrukturovaný rozhovor s majitelem vybrané společnosti, dotazníkové šetření, Porterův model pěti sil a analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. V analýze konkurenceschopnosti jsou uvedeny a charakterizovány tři podniky, které sledovaná společnost považuje za své konkurenty. Poté je srovnání těchto konkurentů s analyzovanou společností. Systém řízení v analyzované společnosti je rozdělen na řízení zaměstnanců, vztahů se zákazníky, zásob a času podnikatele. V oblasti zabývající se konkurenceschopností je uvedena ekologie, inovace a lidské zdroje jako významné konkurenční výhody. Výsledkem práce jsou návrhy v oblasti systému řízení a konkurenceschopnosti. Tyto návrhy se mohou stát inspirací pro majitele sledovaného podniku. V oblasti systému řízení byla navržena např. změna v odměňování zaměstnanců, přijmout brigádníka, výprodej skladových zásob zboží a řádné plánování času majitele společnosti. V oblasti konkurenceschopnosti byly navrženy např. průzkumy spokojenosti u zákazníků, mít přehled o konkurenci, sjednání určitých podmínek s dodavateli, maloobchod má mít odpovědný a proškolený personál, najít příležitost maloobchodu v moderních trendech bydlení (ekologie a zdraví obyvatel) a společnost by si měla připravit plán aktivit při možném vstupu konkurence na trh.

Abstract: This bachelor thesis deals with the system of management and competitiveness of a small business. The aim of this thesis is to evaluate these areas and suggest its improvements. This thesis consists of theoretical and practical parts. Characterized terms like small business management system and competitiveness are situated in the theoretical part. For the practical part of this thesis was chosen interior center "Zdravé pohodlíčko", Ltd. in Jindřichův Hradec. The selected firm is analyzed in terms like management and competitiveness by using methods like no structured interview with the store owner, Porter's model of five forces and analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats. and a questionnaire based survey. There are identified and characterized three companies in the competitiveness analysis, which are considered as its competitors This section is followed by comparison of these competitors with the analyzed company. The management system in the analyzed company is divided into employee management, customer relationship management, supply management and businessman time. Ecology, innovation and human resources like important competitive advantage, are listed in the competitiveness section. The results of this thesis are proposals on management and competitiveness. These proposals can become an inspiration for the owner of the observed business. The system of management has been proposed by a change in employees rewarding, to take a temporary worker, sale of stocks of goods and proper time planning of businessman. The competitiveness has been proposed by customer satisfaction surveys, to have an overview of the competition, negotiation of certain terms with suppliers, retail should have responsible and trained staff, opportunity to apply modern trend housing in this retail (ecology and health of the population) and retail should prepare a schedule of activities when the potential competitors enter the market.

Klíčová slova: systém řízení, konkurenceschopnost, malý podnik, nestrukturovaný rozhovor, dotazníkové šetření, interiérové centrum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36600 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

ZADRAŽILOVÁ, Klára. Systém řízení a konkurenceschopnost malého podniku. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:55, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz