Petr Deutsch

Bachelor's thesis

Nové generace pasivních optických přístupových sítí

The New Generation of Access Passive Optical Networks
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je popsat funkci technologie WDM a přiblížit její využití v optických přístupových sítích, následně ji nasimulovat a porovnat výsledky z praktického měření. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou rozebrány stávající pasivní optické sítě a základní funkční komponenty, které jsou v těchto sítích používány. V kapitole druhé je popsána funkce WDM a nové komponenty …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe the function of WDM technologies and show how to use these technologies in passive optical networks and then create a simulation of this network and compare the results from this simulation with those from practical measurements. This thesis is divided into four main parts. In the first part I describe the existing passive optical access networks and basic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedúci: Jan Látal
  • Oponent: Radim Šifta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava