Vít Polášek

Bakalářská práce

Aplikace Kálmánova filtru

Applications of Kálmán Filter
Anotace:
Tato práce se zabývá matematickým popisem a aplikacı́ Kálmánova filtru. Využitı́ Kálmánova filtru je obrovské dı́ky své jednoduchosti a nenáročnosti. V prvnı́ části se seznámı́me s matematickým aparátem, který je v pozadı́. Budeme se opı́rat o Bayesovu větu. V druhé části je uvedeno praktické použitı́ Kálmánova filtru.
Abstract:
This work deals with mathematical description and application of Kalman filter. The use of the Kalman filter is huge because of its simplicity. The first part introduces the mathematical apparatus that is in the background. We will rely on Bayes theorem. In the second part there is a practical application of Kalman filter.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Kracík
  • Oponent: Adéla Vrtková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika