Bc. Dana PELEJOVÁ

Bakalářská práce

Návrh marketingové komunikace subjektu zážitkové turistiky

Suggestion of marketing communications of subject adventure tourism
Anotace:
Téma mé práce vychází ze skutečnosti, že se již pět let aktivně věnuji problematice cestov-ního ruchu. Dle dostupných informací a současného vývojového trendu patří zážitková turistika do málo rozvinutých forem cestovního ruchu i přesto, že tento obor skýtá nemalé příležitosti pro všechny podnikatele, města i obce, které využívají cestovních ruch nejen ke své prezentaci, ale především ke své obživě …více
Abstract:
The topic of the thesis is coming out from the reality that I have spent already five years of going in the problems of tourism. Due to approachable information and contemporary de-velopmental trend the adventure tourism belongs to less developed forms of tourism. Al-though this branch offers many opportunities for all businessmen, towns and villages, they use the tourism for their presentation but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Identifikátor: 4826

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELEJOVÁ, Dana. Návrh marketingové komunikace subjektu zážitkové turistiky. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace