Mgr. Gabriela Štanclová

Bakalářská práce

Konstrukce moci u klientů s lehkou mentální retardací a osobních asistentů v chráněném bydlení v jejich vzájemném vztahu

The construction of power in a relationship between personal assistants and clients with mild intellectual disability in sheltered housing
Anotace:
Práce se zabývá konstrukcí moci ve vztahu mezi osobními asistenty a klienty s mentální retardací na chráněném bydlení z pohledu pracovníků. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s tématem práce, tedy moc, mentální retardace, sociální konstrukce, chráněné bydlení a osobní asistence. Autorka využila kvalitativní výzkumnou strategii a data získala prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů …více
Abstract:
This thesis examines the construction of power in a relationship between personal assistants and clients with mild mental retardation in sheltered housing by the assistants. The theoretical part defines the terms related to the subject of the thesis: power, mental retardation, social contruction, sheltered housing and personal assistance. The author used qualitative research method and data were collected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií