Theses 

Dějiny obce Volfířova do roku 1938 – Bc. Miloš DVOŘÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Miloš DVOŘÁK

Diplomová práce

Dějiny obce Volfířova do roku 1938

History of the municipality Volfiřov till the year 1938

Anotace: Cílem diplomové práce je zachytit dějiny obce Volfířova ve všech aspektech jejího vývoje. Výchozím momentem je období kolonizace oblasti jihozápadní Moravy na přelomu 13. a 14. století, během něhož byl s největší pravděpodobností založen také Volfířov. Práce je ohraničena rokem 1938, tedy zánikem první Československé republiky. Úvod diplomové práce je zpracován formou kritiky literatury a pramenů, následuje sedm kapitol a závěr zhodnocující výsledky bádání. První kapitola popisuje polohu Volfířova a vývoj názvu obce od první písemné zmínky o obci v roce 1349 do roku 1910, kdy bylo poprvé užito dnešní podoby názvu. Druhá kapitola se zabývá kolonizací regionu a rodem pánů z Volfířova. Je dovedena do roku 1420, kdy se stal Volfířov součástí velkého dominia pánů z Hradce. Následující tři kapitoly (Volfířov v letech 1420-1848, Volfířov v letech 1848-1918 a Volfířov v letech 1918-1938) se zaměřují na správní vývoj obce, sociální skladbu obyvatelstva, spolkový život, obecní samosprávu, vývoj volfířovské farnosti a školství. Následuje topografie obce, která mapuje držitele nemovitostí ve Volfířově (s výjimkou osady Nové Dvory). Poslední kapitola práce představuje volfířovské památky, především pak farní kostel sv. Petra a Pavla. Závěr je doplněn seznamem pramenů a literatury, seznamem užitých zkratek a textovými a obrazovými přílohami.

Abstract: The purpose of this diploma work is to describe the history of the village Volfiřov in all aspects of its development. The starting point is the period of the colonization of South-West Moravia at the turn of the13th and 14th century, during which time Volfířov was most likely established. The diploma work is closed by the year 1938, i.e. by the end of the first Czechoslovakia republic. Introduction of the diploma work is elaborated in the form of the review of literature and information, and then it is followed by seven chapters and the conclusion evaluating the results of the research. The first chapter describes the location of Volfířov and the development of its name from the first written information about the village in 1349 to the year 1910, when the present form of the name was used for the first time. The second chapter is dealing with the colonization of the region and with the lineage of lords from Volfířov. It is conducted to the year 1420, when Volfířov became a part of a big domain which belonged to lords from Hradec. The following three chapters (Volfířov between 1420-1848, Volfířov between 1848-1918 and Volfířov between 1918-1938) are focused on the administrative development of the village, the social structure of the population, social life, the municipal self-administration, the development of the local parish and education. It is followed by the topography of the village, which maps owners of properties in Volfířov (except the settlement of Nové Dvory). The last chapter of the diploma work shows historical monuments of Volfířov, first of all the church of St. Peter and Paul. The conclusion is supplemented by the list of sources and literature, used abbreviations and by textual and pictorial attachments.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2009
  • Zveřejnit od: 31. 7. 2009
  • Identifikátor: 10589

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 07. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 7. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Miloš. Dějiny obce Volfířova do roku 1938. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:40, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz