Jakub Solnický

Diplomová práce

Mikrosimulační model křižovatky Nádražní - Mariánskohorská v Ostravě

Micro Simulation Model of the Intersection Nadrazni - Marianskohorska in Ostrava
Anotace:
Předmětem diplomové práce je vytvoření mikrosimulačního modelu křižovatky Nádražní – Mariánskohorská v Ostravě. V první části diplomové práce se zabývám dopravně inženýrským průzkumem. Druhým krokem je provedení videoanalýzy konfliktních situací a vypočtena prognóza dopravy pro výhledový rok. Dále jsou vypočteny kapacity pro současné a výhledové intenzity dopravy. V další části jsou vytvořeny mikrosimulační …více
Abstract:
The subject of this thesis is the development of the microsimulation model of the intesection Nadrazni – Marianskohorska in Ostrava. The first part deals with traffic engineering analysis. Second part describes conflict situation video analysis and traffic forecast. In the next part the capacity of present and future traffic intensity is calculated. The last part contains micro simulation model of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Tomáš Seidler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava