Theses 

Vztah prodejce - zákazník – Bc. Jana ŠMAUSOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana ŠMAUSOVÁ

Diplomová práce

Vztah prodejce - zákazník

A relationship of seller and customer

Anotace: Důvod, proč jsem si pro svou diplomovou práci zvolila téma Vztah prodejce {--} zákazník je ten, že v dnešní době, kdy silné konkurenční prostředí nutí firmy neustále zlepšovat kvalitu svých výrobků či služeb, se vedení firem stále více zaměřuje i na kvalitu komunikace se zákazníkem. Uvědomují si totiž, že i dobrý nebo špatný vztah se zákazníkem rozhodne o tom, zda bude jejich firma úspěšně prosperovat či nikoli. K úspěchu v komunikaci se zákazníkem je však nutné nejen školení a správná motivace těch pracovníků, kteří přicházejí se zákazníky do styku, ale i kvalitní řízení managementem a tím vytváření pozitivní podnikové kultury, která by měla motivovat pracovníky k dlouhodobé kvalitní práci a zároveň pozitivně působit i na zákazníka. Ve své diplomové práci jsem se tedy zaměřila na faktory, které pozitivně ovlivňují nejen zákazníky, ale také zaměstnance a práci managementu. Jak řadoví zaměstnanci, tak vedoucí pracovníci jsou články v řídícím procesu firmy, jenž má vliv na činnost a výsledky celého podniku. V první části své diplomové práce jsem se faktorům, které dle mého názoru ovlivňují vztah prodejce {--} zákazník, věnovala obecně. Jednotlivé zvolené faktory jsem analyzovala a dospěla k závěru, že tyto faktory skutečně ovlivňují vztah mezi prodejcem a zákazníkem. Tyto faktory jsem blíže analyzovala u sledovaných firem v praktické části své práce. Pro syntézu svých závěrů a následnou komparaci výsledků jednotlivých podniků jsem zvolila formu vícekriteriálního vyhodnocení.

Abstract: The reason, why I had chosen for my diploma work topic The Relationship between seller and customer, is this time, when powerful competition press upon the firms to improve quality of their products or services, the top management is aiming at the quality of communication with customers, too. They are aware of that good or bad relationship with customer may determine if the firm will be successful or not. For it is necessary to train and motivate employee who communicate with customer, but first-rate direction by management too and to created positive firm cultural which will motivate the employees to longtime and high-quality work and affect at customers, too. In my diploma work I had aimed at factors which motivate customers but employees and management too. The employees and top management, they are links of firm which have influence to work and results of enterprise. In the first part of my work I had aimed at these factors general. I had analysed them and my result is that this factors really influence the relationship between seller and customer. In the second part of my work I had analysed these factors in elected enterprises. For synthesis and comparison of results of firms I had chosen the form of many-criterion rate.

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů, motivace a stimulace pracovního jednání, konkurenční výhody, podniková kultura, etika v podnikání, image a značka podniku, působení reklamy na spotřebitele, psychologie reklamy, řízení vztahů se zákazníky, chování kupujících a vlivy na ně působící

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2008
  • Identifikátor: 8693

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Danuše Nichtburgerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠMAUSOVÁ, Jana. Vztah prodejce - zákazník. Č. Bud., 2008. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2018 09:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz