Vít Kolaja

Diplomová práce

Centrum lokální komunity, Uherský Ostroh, Udržitelné město

Local community center, Uherský Ostroh, sustainable city
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením a ukotvením nového centra města Uherského Ostrohu kulturně společenským objektem. Analýzou urbanismu a center lokálních komunit bylo vybráno nové centrum, které vytváří nový střed města. Toto centrum se ukotvuje a stabilizuje pomocí čtyř základních a dvou pomocných bodů, definující prostor nového centra města. Ukotvující body nám doplňují hlavní kompoziční osu Uherského …více
Abstract:
The diploma thesis deals with creation of a new city center of Uherský Ostroh with a culturally social object. By analyzing of urbanism and local communities centers a new city center has been selected. This center is anchored and stabilized by four basic and two auxiliary points, whitch are defining the space of the new city center. Anchoring points make up the main compositional axis of Uhersky Ostroh …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Josef Kiszka
  • Oponent: Jan Kratochvíl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Práce na příbuzné téma