Vít Kolaja

Master's thesis

Centrum lokální komunity, Uherský Ostroh, Udržitelné město

Local community center, Uherský Ostroh, sustainable city
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vytvořením a ukotvením nového centra města Uherského Ostrohu kulturně společenským objektem. Analýzou urbanismu a center lokálních komunit bylo vybráno nové centrum, které vytváří nový střed města. Toto centrum se ukotvuje a stabilizuje pomocí čtyř základních a dvou pomocných bodů, definující prostor nového centra města. Ukotvující body nám doplňují hlavní kompoziční osu Uherského …more
Abstract:
The diploma thesis deals with creation of a new city center of Uherský Ostroh with a culturally social object. By analyzing of urbanism and local communities centers a new city center has been selected. This center is anchored and stabilized by four basic and two auxiliary points, whitch are defining the space of the new city center. Anchoring points make up the main compositional axis of Uhersky Ostroh …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: Josef Kiszka
  • Reader: Jan Kratochvíl

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / field:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Theses on a related topic