Tomáš Kocyan

Doctoral thesis

Case-based Reasoning v analýze dat krizových situací

Adapting Case-Based Reasoning for Processing Natural Phenomena Data
Abstract:
Cílem této práce je adaptovat metodologii Case-Based Reasoning pro zpracování dat pocházejících z měření přírodních živlů. Tato adaptace převážně zahrnuje návrh robustního mechanismu pro extrakci charakteristických vzorů z datové kolekce, které jsou pro tuto metodologii klíčové. Navzdory existenci celé řady algoritmů pro zajištění této funkcionality, většina z nich selhává při zpracování zkreslených …more
Abstract:
The objective of this thesis is to adapt the Case-Based Reasoning methodology for processing natural phenomena data, expressed by means of time series. This adaptation mainly involves the proposal of a robust mechanism for retrieving characteristic patterns from a data collection, which are crucial for this methodology. Despite the existence of many algorithms in this field, most of them fail while …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2016
  • Supervisor: Ivo Vondrák
  • Reader: Jiří Dvorský, Khalid Saeed, Suahil Sami Jebour Owais

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava