Lenka Šunková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Péče soudu o nezletilé a výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí

Abstract:
Absolventská práce se zabývá problematikou péče soudu o nezletilé, pojednává o činnostech a postupech soudů a seznamuje s jednotlivými druhy řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, vymezuje účastníky řízení, dále se zabývá činnostmi a postupy orgánů sociálně-právní ochrany dětí, postupy při neplnění prvostupňového rozhodnutí soudu a řízením a výkonem rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí.
Abstract:
Graduate thesis deals with the court care of juvenile, court activities and procedures and describes different type sof proceeding in matters of court care of juvenile, defines the partie sof proceeding, next deals with the activities and procedures of socio-legal authorities of children, procedures for non-compliance with the first-instance court decision and enforcement of judgments in cases of international …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2014

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program / field:
Veřejnosprávní činnost / Administrativa justice