Theses 

Od Radioartu k hudebnímu divadlu – Lukáš Jiřička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Dramatická umění / Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Lukáš Jiřička

Disertační práce

Od Radioartu k hudebnímu divadlu

From Radioart to Musical Theatre

Anotace: Dizertační práce s názvem Od radioartu k hudebnímu divadlu si klade za cíl ukázat spojnice mezi zdánlivě disparátními oblastmi, a to převážně zvukově-dramatickým rozhlasovým uměním, pro něž se v německojazyčné oblasti ustavil příhodný termín Hörspiel a hudebním divadlem. Ve své dizertaci se pokouším definovat, čím se vyznačují a jaké jsou principy fungování specifik textu, prostoru, zvuku, hlasu, herectví, hudby a těla v těchto transdisciplinárních formách a žánrech, které so od svých počátků nevykazují žádnou stylovou čistotou v tradičním slova smyslu V rámci své doktorské práce jsem v rámci analytické a historické úvodní studie představil a rozvíjel reflexi zdánlivě nespojitých oblastí, a to: hudebního nebo zvukového divadla v jeho obecné i konkrétní rovině a jeho vzájemnou provázanost se zvukovou instalací, performance, radioartem v podobě Hörspielu, hudební kompozicí a zvukovým uměním, abych v dalších kapitolách na příkladu několika určujících osobností z německojazyčného okruhu věnujících se jak hudební kompozici, tak i dramaturgii a režii demonstroval např. vliv hudební struktury na skladbu a ráz dalších performativních činností anebo vztah dramatické či prozaické předlohy ke scénografickému řešení. Celou problematiku vztahu vzdálených uměleckých forem demonstruji na příkladu několika tvůrců ? režírujících skladatelů, kteří tyto spoje vytvářejí díky svému působení v několika oblastech najednou s tím, že strukturně, motivicky a dramaturgicky propojují hudební a performativní světy. Tvůrci těchto heterogenních uměleckých děl využívající strategie tzv. negativní dramaturgie jsou bytostně dvojdomé osoby - Heiner Goebbels, Helmut Oehring, Olga Neuwirth a Andreas Ammer. Jak Goebbels, tak i Oehring, Neuwirth a Ammer dokáží zúročit své zkušenosti s hudební kompozicí, prací v rozhlase také při tvorbě hudebních inscenací s tím, že nechávají simultánně ovlivňovat jednotlivé kompoziční a inscenační postupy zkušenostmi z jiných oblastí. Kromě zmíněné čtveřice jsou zde uvedení další podstatní tvůrci 20. a 21. století, kteří se dotkli rozhlasové umění, hudební kompozice, metod koláže a montáže, performance a hudebního divadla ? Bertolt Brecht, Dziga Vertov, Emil František Burian, Walter Ruttmann, John Cage, Karlheinz Stockhausen, Dieter Schnebel, Georg Katzer, Friedrich Schenker, FM Einheit či Laurie Anderson a Georges Aperghis. Bez vlivu radioartu posledních padesáti let by oblast hudebního divadla jistě nebyla natolik výraznou odnoží alternativního divadelnictví a performativních uměn vůbec, a to hlavně v současnosti, kdy díky emancipaci a zdůraznění zvukové složky na úkor herecké buduje hudební divadlo nový divadelní jazyk a vstupuje do málo probádané oblasti tzv. postspektakulárního či mechanického divadla bez herců.

Abstract: This dissertation From Radioart to Musical Theatre aims at showing connections between seemingly different fields ? mainly sound-drama radioart, which in German is called Hörspiel, and musical theatre. In my dissertation, I try to define the characteristics as well as structural principles of text, space, sound, voice, acting, music and body in these transdisciplinary forms and genres, which have never retained any kind of purity in the traditional sense.In the analytical and introductory historical part of my dissertation, various seemingly different areas were introduced and discussed. These areas were musical or sound theatre in its general as well as specific form and its interrelation with sound installations, performance, radioart in form of Hörspiel, musical composition and sound art. In the following chapters, I used examples of several pivotal personalities from the German speaking area skilled in musical composition as well as directing and dramatics to present for instance the influence of musical structure on composition and other performing activities or the relationship of dramatic or literary model to its scenographic adaptation. The whole issue of relationships of disparate art forms is being showed on the examples of several artists ? directing composers who create these links thanks to their activity in various fields, as they intertwine musical and performing worlds on the level of structure, motifs and dramatics. The creators of such heterogeneous artworks using the strategy of the so-called negative dramatics are inherently split personalities - Heiner Goebbels, Helmut Oehring, Olga Neuwirth and Andreas Ammer. Goebbels as well as Oehring, Neuwirth and Ammer are able to make use of their experience with musical composition and/or work for the radio in the creation of musical performances in the way that they let particular composition techniques and staging be freely influenced by the knowledge of other media. Besides the above mentioned group of artists, I mention also other significant authors from the 20th and 21st century, who dealt with radioart, musical composition, collage and montage, performance and musical theatre - Bertolt Brecht, Dziga Vertov, Emil František Burian, Walter Ruttmann, John Cage, Karlheinz Stockhausen, Dieter Schnebel, Georg Katzer, Friedrich Schenker, FM Einheit či Laurie Anderson and Georges Aperghis. Without the influence of the last fifty year-history of radioart, musical theatre would certainly not be such an important form of alternative theatre and performing art as such. Especially nowadays, when thanks to the emancipation and stressing of sound at the expense of acting a new stage language is being created within musical theatre, and the form itself transforms into yet little analysed field of the so-called postspectacular or mechanical theatre without actors.

Klíčová slova: radioart

Klíčová slova: Hörspiel

Klíčová slova: postspektakulární divadlo

Klíčová slova: hudební divadlo

Klíčová slova: vážná hudba

Klíčová slova: divadelní inscenace

Klíčová slova: performance (umění)

Klíčová slova: koláže

Klíčová slova: kompozice (umění)

Klíčová slova: multimédia

Klíčová slova: instalace (umění)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Miloslav KLÍMA
  • Oponent: Pavel NOVOTNÝ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 10. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 10. 2018 16:25, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz