Songyang Gao

Bakalářská práce

Assessing the Creditworthiness of a Client Using Classification Trees

Assessing the Creditworthiness of a Client Using Classification Trees
Anotace:
276/5000 Proces udělování kreditů vede k výběru mezi dvěma akcemi - dát tomuto novému žadatelskému kreditu nebo odmítnout tento žadatelský kredit. V práci používáme algoritmus CART s 10-násobnou křížovou validací k vytvoření modelu, který bude schopen předpovědět bonitu nového žadatele.
Abstract:
The credit-granting process leads to a choice between two actions—give this new applicant credit or refuse this applicant credit. In the thesis, we use the CART algorithm with 10-fold cross-validation to build the model to be able predict creditworthiness of a new applicant.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Taťána Funioková
  • Oponent: Martina Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance