Theses 

Pohybová aktivita seniorov v Českej a Slovenskej republike – Bc. Paulína VALÁŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Paulína VALÁŠKOVÁ

Diplomová práce

Pohybová aktivita seniorov v Českej a Slovenskej republike

The physical activity of seniors in the Czech Republic and Slovakia

Anotace: Témou našej diplomovej práce je pohybová aktivita seniorov v Českej a Slovenskej republike. Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a výskumnú. Prvá časť zahŕňa stručnú charakteristiku základných pojmov ako gerontológia a geriatria, gerontologické ošetrovateľstvo, staroba a starnutie, funkčné geriatrické vyšetrenie a geriatrická krehkosť. V druhej kapitole teoretickej časti rozoberáme pohybovú aktivitu seniorov, jej význam, bezpečnoť pri vykonávaní pohybovej aktivity, ciele pohybovej aktivity v seniorskom veku, následky nízkej pohybovej aktivity, doporučené cvičenie pre seniorov, kontraindikácie cvičenia, pohybovú liečbu a význam telesnej zdatnosti seniora. Ďalej rozoberáme riziká, ktoré so sebou prináša nedostatok pohybovej aktivity v seniorskom veku a takisto sa v práci venujeme možnostiam, ktoré ponúkajú mestá Trenčín a Olomouc svojim seniorom v rámci vykonávania pohybovej aktivity či športu. Výskumnú časť práce tvorí výskum, ktorý sme realizovali u seniorov žijúcich v Trenčíne a v Olomouci. Cieľmi práce bolo zistiť informácie o pohybových aktivitách seniorov nad 60 rokov v Olomouci a v Trenčíne, zistiť povedomie seniorov z Olomouca a z Trenčína o pohybových aktivitách v seniorskom veku a zistiť dôvody seniorov, ktoré ich ovplyvňujú vo vykonávaní pohybových aktivít, pričom sme využili metódu dotazníkového šetrenia.

Abstract: The topic of our diploma thesis is physical activity of seniors in the Czech Republic and Slovakia. The work is divided into two parts, theoretical and research. The first part includes a brief description of basic concepts such as gerontology and geriatrics, gerontological nursing, old age and aging, geriatric functional examination and geriatric frailty. The second chapter of theoretical part discusses the theory of the physical activity of seniors, its importance, safety in the performance of physical activity, the objectives of the excercises in the senior age, the consequences of low physical activity, the recommended excercise for seniors, the contraindications to excercise, the physical therapy and importance of physical fitness of senior. Next, we discuss the risks posed by the lack of physical activity in the senior age and we also discuss the opportunities offered by cities Trenčín and Olomouc their seniors in the implementation of physical activity or sport. Research part is a survey which was conducted to seniors living in Trenčín and Olomouc. The aim was to find information on physical activities of seniors over 60 years in Olomouc and Trenčín, determine awareness of seniors from Olomouc and Trenčín about physical activities in senior age and find to the reasons for the elderly, affecting them in the implementation of physical activities and we used the method of questionnaire survey.

Klíčová slova: seniori, pohybová aktivita, cvičenie, BMI, šport, kondícia

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2012 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

Jak správně citovat práci

VALÁŠKOVÁ, Paulína. Pohybová aktivita seniorov v Českej a Slovenskej republike. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2017 08:54, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz