Theses 

Social media in hotel marketing – Barbara Šinályová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Barbara Šinályová

Bakalářská práce

Social media in hotel marketing

Social media in hotel marketing

Anotace: Táto bakalárska práca sa zameriava na marketing sociálnych médií a prezentovanie sa vybraných podnikov na sociálnych médiách. Cieľom práce je analyzovať využívanie sociálnych médií vo vybraných hoteloch v centre Prahy a v prípade zistenia nedostatkov odporučiť zlepšenia. Výskumnými vzorkami sú dva hotelové reťazce a dva nezávislé hotely. Táto práca je rozdelená na tri hlavné časti. Prvá kapitola sa sústreďuje na pojmy spojené s marketingom a sociálnymi médiami. Nasledujúca kapitola vysvetľuje metodológiu a skúma analýzu vybraných hotelov. Pre analýzu bol zvolený riadený rozhovor a vlastná analýza ich sociálnej prezentácie. Posledná časť je venovaná prípadným odporúčaniam a zlepšeniam, ktoré sú založené na dvoch predchádzajúcich kapitolách. V závere sme došli k výsledku, ktorý podporuje názor, že správne zacielený marketing na sociálnych médiach zlepšuje celkový image značky a komunikáciu so zákazníkom.

Abstract: This bachelor thesis focuses on social media marketing and social media presence of selected enterprises. The work aims to analyze the use of social media in chosen hotels in the Prague city center and to recommend improvements if any shortcomings will be found. The research samples are two hotel chains and two independent hotels. The paper is divided into three main parts. The first chapter focuses on the terms connected with marketing and social media. Next chapter explains the methodology and examines the analysis of the chosen hotels. The interview method and own-based observation of their social media presence were chosen for conducting the research. The last main part is devoted to possible recommendations and suggestions on improvements, which are based on the two preceding chapters. The conclusion we came up to supports the opinion that social media marketing done right improves the brand image and communication with the customer.

Keywords: engagement, hotel marketing, online communication, online image, social media, social media platforms, angažovanie, hotelový marketing, online komunikácia, sociálne médiá, platformy sociálnych médií

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 03:47, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz