Barbara Šinályová

Bachelor's thesis

Social media in hotel marketing

Social media in hotel marketing
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zameriava na marketing sociálnych médií a prezentovanie sa vybraných podnikov na sociálnych médiách. Cieľom práce je analyzovať využívanie sociálnych médií vo vybraných hoteloch v centre Prahy a v prípade zistenia nedostatkov odporučiť zlepšenia. Výskumnými vzorkami sú dva hotelové reťazce a dva nezávislé hotely. Táto práca je rozdelená na tri hlavné časti. Prvá kapitola sa …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on social media marketing and social media presence of selected enterprises. The work aims to analyze the use of social media in chosen hotels in the Prague city center and to recommend improvements if any shortcomings will be found. The research samples are two hotel chains and two independent hotels. The paper is divided into three main parts. The first chapter focuses …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Reader: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)