Bc. Martin BARTAS

Diplomová práce

Studium jaterní regenerace u Sus Scrofa potencované aplikací kmenových buněk odvozených ze stromální vaskulární frakce tukové tkáně

Studying of liver regeneration in Sus scrofa induced by aplication of stromal vascular fat tissue stem cells
Anotace:
Tato práce řeší vliv aplikace kmenových buněk na jaterní regeneraci po provedené částečné hepatektomii ALPPS technikou. Experiment probíhal na prasečím modelu (6 n; 3 n kontrolní, 3 n s aplikací kmenových buněk). Odebrané vzorky jater (0. a 9. den po zákroku) byly podrobeny kompletní sekvenaci transkriptomu. Bylo nalezeno 40 prokazatelně odlišně exprimovaných genů ve skupině kontrolní (geny remodelace …více
Abstract:
This paper addresses the impact of the application of stem cells to liver regeneration after partial hepatectomy made by ALPPS technique. The experiment was conducted on pig model (6 n; 3 n control, 3 n with the application of stem cells). Collected samples of the liver (0th and 9th day after surgery) were subjected to complete transcriptome sequencing. 40 differentially expressed genes were found …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Červeň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTAS, Martin. Studium jaterní regenerace u Sus Scrofa potencované aplikací kmenových buněk odvozených ze stromální vaskulární frakce tukové tkáně. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta