Theses 

Kvalita života žen v těhotenství – Bc. Markéta TULISOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci

Bc. Markéta TULISOVÁ

Diplomová práce

Kvalita života žen v těhotenství

The quality of the life of a women in gravidity

Anotace: Cíl: Cílem práce bylo zjistit a následně srovnat kvalitu života žen s přirozeným otěhotněním s kvalitou života žen po umělém oplodnění. Kvalita života byla u těchto dvou skupin žen hodnocena během těhotenství dvakrát, a to ve 20. ? 28. týdnu těhotenství a před termínem porodu. V práci byly srovnány také nepříjemné pocity, které se nejčastěji v těhotenství vyskytují. Již samotné podstoupení a rozhodnutí se pro umělé oplodnění sebou přináší určité problémy, a to nejen v oblasti fyzické, psychické, sociální a ekonomické. Při hodnocení kvality života je nutno brát ohled na subjektivní vnímání a hodnocení jednotlivých problémů těchto žen. Metodika: ke sběru empirických dat byl použit standardizovaný dotazník a doplňující nestandardizovaný dotazník. Standardizovaný dotazník obsahoval demografické údaje, otázku hodnotící kvalitu života, spokojenost se svým zdravím a další část dotazníku obsahovala otázky, které hodnotily čtyři domény (fyzické zdraví, sociální vztahy, prožívání a prostředí). V doplňujícím dotazníku ženy hodnotily výskyt nepříjemných pocitů v průběhu těhotenství. Výzkumný vzorek celkem tvořilo 160 těhotných žen. Tento vzorek byl rozdělen do dvou skupin. Jednu skupinu tvořilo 80 žen po spontánním otěhotnění a druhou 80 žen, které postoupily umělé oplodnění. Výzkum byl realizován ve Fakultní nemocnici v Ostravě, Gyncentru v Ostravě a v Gyncentru v Opavě. Výsledky: těhotné ženy po spontánním i po umělém oplodnění hodnotily kvalitu života v těhotenství jako dobrou při prvním (20. ? 28. t. g.) i při druhém hodnocení (před termínem porodu). Spokojenost se zdravím hodnotily oba soubory žen při prvním i druhém hodnocení v průměru jako dobrou. Největší rozdíl v hodnocení byl v první doméně posuzující fyzické zdraví. Ve 20. ? 28. týdnu těhotenství hodnotily ženy po spontánním otěhotnění své fyzické zdraví lépe než před termínem porodu. Naproti tomu u žen po umělém oplodnění nedošlo k tak významnému rozdílu mezi prvním a druhým hodnocením. Při hodnocení dalších tří domén těhotnými ženami ať už po spontánním nebo umělém oplodnění nedošlo k výrazným rozdílům v hodnocení. Závěr: kvalita života přímo nezávisí na způsobu otěhotnění, ale je velmi individuální, stejně tak i výskyt nepříjemných pocitů provázející těhotenství. Důležité je uvědomit si, že těhotenství ovlivňuje i partnera a nejbližší příbuzné těhotné ženy. Tito nejbližší ač si to někdy neuvědomují jistou mírou ovlivňují svým chováním a postojem i ženino těhotenství.

Abstract: Objective: The aim of the work was to find out and consequently compare the quality of the life of women who got pregnant naturally with the quality of the life of women who underwent an artificial insemination. The quality of life was evaluated twice during the pregnancy, in the 20-28 week of the pregnancy and before the term of the childbirth. In the work we also compared unpleasant feelings which are most common for that period. The fact of the decision to undergo the artificial insemination brings some problems, not only physical but also mental, social and economical ones. In our research we have to respect subjective perception and evaluation of each problem of those women. Methodology: To collect the data we used a standard questionnaire and a complementary nonstandard questionnaire. The standard questionnaire contained demographic data, the question dealing with the quality of life, the contentment with their health. The next part of the questionnaire included questions evaluating four aspects (physical health, social relationships, experience and setting.) In the supplementary questionnaire the women evaluated the frequency of unpleasant feelings during the pregnancy. The exploratory sample included 160 pregnant women divided into two groups. In the first group there were 80 women who had got pregnant naturally, the second consisted of 80 women who had underwent the artificial insemination. The research was realised in Fakultní nemocnice Ostrava, Gyncentrum Ostrava and Gyncentrum Opava. Results: Both groups of women evaluated the quality of their life as good during the first evaluation (20-28 week) as week as during the second evaluation (before the term of the childbirth).In average both groups were satisfied with their health. The biggest difference could be seen in the evaluation of the item connected with physical health. During 20-28 week of pregnancy, the women who got pregnant naturally evaluated their physical health better than before the term of the childbirth. The women after artificial insemination did not noticed so big differences between both terms. We did not find out any striking differences in the evaluation of other three items. Conclusion: The quality of life does not directly depend on the way of getting pregnant but it is very individual, as well as the occurrence of unpleasant feelings during the pregnancy. It is also important to realise the fact that the pregnancy influences also the partner and close relatives of the pregnant woman. The behaviour and approach of those people can widely affect the situation.

Klíčová slova: těhotenství, spontánní otěhotnění, umělé oplodnění, kvalita, život

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19433 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

TULISOVÁ, Markéta. Kvalita života žen v těhotenství. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:35, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz