Theses 

Osobnostně-rozvojový potenciál LARP z pohledu hráčů – Mgr. Yulia Khalisova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Yulia Khalisova

Bakalářská práce

Osobnostně-rozvojový potenciál LARP z pohledu hráčů

Personal development potential of LARP from the viewpoint of the roleplayers

Anotace: Bakalářská práce se zabývá otázkou osobnostně-rozvojového potenciálu LARP z pohledu rolových hráčů. Teoretická část popisuje a shrnuje obecné teorie her, jejich klasifikaci, a uvádí poznatky o vývoji rolových her, zmiňuje se o vztahu mezi člověkem a rolovou hrou, zabývá se fenoménem LARP a jeho vznikem, strukturou a charakteristikami, odhaluje smysl rolového hrání pro hráče. Otevírá téma osobnostního rozvoje v kontextu LARPu, obrací na rozvoj osobnosti prostřednictvím hry a zážitků. Výzkumná část analyzuje názory hráčů na téma osobnostně-rozvojového potenciálu LARP, získané prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru. Odpovědi respondentů jsou kódovány a kategorizovány a následně analyzovány.

Abstract: Bachelor thesis deals with the personality development potential of LARP in terms of role-players. The theoretical part describes and summarizes the general theory of games, their classification and gives insight into the development of roleplaying games, considers the relationship between humankind and roleplaying. It studies the phenomenon of LARP and its origin, structure and characteristics, reveals the meaning of roleplaying for the role-players. The theme of personal development in the context of LARP focuses on personality development through playing and experience. Research analyses the opinions of the players on the topic of personality development potential of LARP, obtained through semi-structured interview. The respondents' answers are coded, categorized and analyzed.

Klíčová slova: LARP, rolové hry, hry na hrdiny, osobnostní rozvoj, osobnost hráče, role playing games, personality development, personality of the roleplayer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Libor Juhaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 00:54, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz