Bc. Jitka JANEČKOVÁ MOŤKOVÁ

Diplomová práce

Zobrazení ženy v reklamě - kontroverzní české reklamy posledních dvou desetiletí

Views of women in advertising-a controversial Czech ads last two decades
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci stereotypních genderových reprezentací a kontroverzní zobrazení ženy ve vybraném vzorku české reklamy z let 1991 ? 2011. Cílem práce je odhalit genedrové stereotypy, které v tuzemské reklamě přetrvávají. Vzorek vybraných reklam, převážně billboardů, pochází z kauz Rady pro reklamu a soutěže Sexistické prasátečko. Spolu s dotazníkovým šetřením se vyhodnocení …více
Abstract:
This thesis focuses on the identification of stereotypical gender representations and controversial views of women in a sample of Czech advertising for the years 1991 - 2011. The aim is to reveal genedr stereotypes that exist in the local advertising. The sample selected ads, mostly billboards, from case of the Council for advertising and competitions Sexist pigling. Along with the questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 18528

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANEČKOVÁ MOŤKOVÁ, Jitka. Zobrazení ženy v reklamě - kontroverzní české reklamy posledních dvou desetiletí. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe