Theses 

Cluster-based approach to the enhancement of competitiveness: Analysis of automotive cluster in Slovakia – Petra Brlayová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petra Brlayová

Diplomová práce

Cluster-based approach to the enhancement of competitiveness: Analysis of automotive cluster in Slovakia

CLUSTER-BASED APPROACH TO THE ENHANCEMENT OF COMPETITIVENESS: ANALYSIS OF AUTOMOTIVE CLUSTER IN SLOVAKIA

Anotace: Diplomová práca má slúžiť ako komplexný materiál, ktorý sa do hĺbky zaoberá témami ako klaster,konkurencieschopnosť a prístup založený na klastrovaní(tzv.cluster-based approach, ktorý prispieva k hospodárskemu rozvoju. Práca sa skladá z teoretickej a empirickej prípadové štúdie o konkrétnom klastri (Automobilový klaster na Slovensku). Prvoradým cieľom je identifikovať faktory úspechu a prekážky rastu automobilového klastru. Osobným cieľom je vytvoriť väčšie povedomie o klastroch. Viac pozornosti je venovanej konceptu "konkurencieschopnosť" a jej prepojeniu na klastre. Uvedené sú niekoľké modely a metódy slúžiace na identifikáciu a hodnotenie klastrov a klastrových iniciatív. Praktická časť ponúka navyše aj prehľad o automobilovom priemysle z globálnej, ako aj z lokálnej (slovenskej) perspektívy. S cieľom poskytnúť čo najkomplexnejší obrázok, časť práce sa zapodieva aj hospodárskym rozvojom ako aj všeobecným vývojom klastrov na Slovensku. Automobilový klaster na Západnom Slovensku je následne podrobený dvom analýzam za použitia Porterovho diamantu a tzv. modelu na skúmanie klastrovej dynamiky.

Abstract: The presented Master's thesis is intended to serve as a complex material that deals deeply with the topic of cluster, cluster-based approach to the economic development and competitiveness. The paper consists of theoretical part and empirical case study about particular cluster -- Automotive cluster in Slovakia. The primordial objective is to determine the factors for success and impediments of growth of the automotive cluster in Slovakia. A personal goal is to create more awareness about clusters. More light is shed on the concept of competitiveness and its link to clusters. Several models and methods to identify and assess clusters are introduced. The practical part provides firstly a snapshot of industrial background from global as well as from local (Slovak) perspective. In order to provide as complex picture as possible, the economic development and general cluster development in Slovakia are described. The Automotive cluster of West Slovakia is examined by applying Porter's Diamond and Cluster Dynamics Model.

Klíčová slova: automobilový, klaster, konkurencieschopnosť

Keywords: automotive, cluster-based, innovation, regional development, clusters, competitiveness

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Felipe Martinez
  • Oponent: Roman Bíro

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39074


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 01:03, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz