Kateřina HAVLÍČKOVÁ

Bachelor's thesis

Ložisko minerálů - Dolní Bory. Těžba, historie, průběh, rekultivace, stopy po těžbě, vliv na životní prostředí

Deposit of minerals- Dolní Bory. Mining, history, development, reclamation, trace of mining, environmental impact
Abstract:
Bakalářská práce Ložisko minerálů - Dolní Bory. Těžba, historie, průběh, rekultivace, stopy po těžbě, vliv na životní prostředí shrnuje v úvodu charakteristiku okresu Žďár nad Sázavou, obecný popis pegmatitů, obecnou charakteristiku o těžbě nerostných surovin a rovněž charakteristiku obce Borů. Nadále popisuje minerály nejvýznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě, ale …more
Abstract:
Bachelor thesis "Deposits of minerals - Dolní Bory. Mining, history, course, recultivation, traces of mining, the influence on the environment" in the introduction summarizes the characteristics of the district Žďár nad Sázavou, an universal description of pegmatits, general characteristics about the mining of mineral resources and also the characteristics of the village Bory. It describes the minerals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2009
  • Supervisor: doc. RNDr. Blažková Miroslava
  • Reader: RNDr. Přemysl Zelenka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/