Theses 

Tzv. alternativní pravomoc dle nařízení č. 44/2001(ES), o příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech civilních a obchodních – JUDr. Klára Svobodová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JUDr. Klára Svobodová, Ph.D.

Diplomová práce

Tzv. alternativní pravomoc dle nařízení č. 44/2001(ES), o příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech civilních a obchodních

The alternative Jurisdiction according the Regulation No. 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement in Civil and Commercial Matters

Anotace: Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti soudu a uznání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je jádrem tzv. evropského justičního prostoru. Jeho cílem je rozhraničení pravomoci soudu členských státu a zjednodušení uznání a výkonu soudních rozhodnutí. Tato práce má tři základní kapitoly. První se týká historického vývoje (od Bruselské úmluvy k nařízení 44/2001). Druhá kapitola je věnována územní, časové, osobní a věcné pusobnosti nařízení, vztahu nařízení k jiným právním úpravám, systému pravomoci v nařízení. Jádrem práce je tzv. alternativní pravomoc - články 5 a 6, rozbor jednotlivých kritérií pro určení pravomoci, interpretační problémy a jejich řešení za pomoci judikatury Evropského soudního dvora.

Abstract: Council Regulation (EC) No. 44/2001 on jurisdiction and the enforcement and recognition of judgements in civil and commercial matters is the most important part of judicial cooperation between Member States in civil and commercial matters. This work has three main chapters. The first one deals with the development from the Brussels Convention to the Regulation. The second chapter is about the scope of the Regulation, its relations to other legal instruments and the system of jurisdiction. The core part of the work concerns so called alternative jurisdiction in Articles 5 and 6, the analysis of concepts in these Articles and resolving of interpretation problems.

Klíčová slova: evropský justiční prostor, judicial cooperation in civil and commercial matters, Bruselská úmluva, Brussels Convention, nařízení Rady (ES) 44/2001, Council Regulation (EC) No 44/2001, občanská a obchodní věc, civil and commercial matter, vyloučené otázky, excluded matters, domicil, systém pravomoci, system of jurisdiction, tzv. alternativní pravomoc, alternative jurisdiction, článek 5, Article 5, věc týkající se smlouvy, matter relating to contract, rozhodný závazek, obligation in question, místo plnění, place of performance, výživné, maintenance, věc týkající se protiprávního jednání, matter relating to tort, místo škodné události, harmful event, pobočka, branch, článek 6, Article 6, více žalovaných, more than one defendant, řízení proti třetí straně, third party proceedings, vzájemná žaloba, counterclaim

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz