JUDr. Ing. Jan Lhotský, Ph.D.

Disertační práce

Vývoj mezinárodních právních mechanismů ochrany lidských práv a možnost vzniku Světového soudu pro lidská práva

The Development of International Legal Mechanisms for Human Rights Protection and the Possibility of the Establishment of a World Court of Human Rights
Anotace:
V centru pozornosti předložené dizertační práce jsou kontrolní mechanismy mezinárodní ochrany lidských práv a možnosti jejich budoucího rozvoje. Z hlediska svého zaměření pokrývá práce dvě vzájemně související témata. Zaprvé v ní je podána charakteristika jednotlivých mezinárodních mechanismů na ochranu lidských práv. Zadruhé je zaměřena pozornost na možnost vzniku nové soudní instituce na univerzální …více
Abstract:
The thesis focuses on the control mechanisms of the international human rights protection and the possibilities of their future development. Regarding its content it covers two mutually related topics. Firstly, different international mechanisms for human rights protection are characterized. Secondly, it focuses its attention on the possibility of creating a new judicial institution which is named …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta