Eva Jelínková

Diplomová práce

Návrh úprav křižovatky silnic II/470, II/647 a ulice Bohumínské v Ostravě

Proposal for Modification the Intersection of Roads II/470, II/647 and Bohumínská Street in Ostrava
Anotace:
JELÍNKOVÁ, E. Návrh úprav křižovatky silnic II/470, II/647 a ulice Bohumínské v Ostravě: diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství 227, 2014, 60 s. Vedoucí práce doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. Tématem diplomové práce je návrh úprav křižovatky II/470, II/647 a ulice Bohumínské v Ostravě. Křižovatka je situována v intravilánu v Ostravě …více
Abstract:
JELÍNKOVÁ, E. Proposal for Modification the Intersection of Roads II/470, II/647 and Bohumínská Street in Ostrava: diploma thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Civil Engineering, Department of Transport Engineering 227, 2014, 60 s. Thesis supervisor doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. Thema of diploma thesis is proposal for modification the intersection of roads II/470, II/647 and Bohumínská …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová
  • Oponent: Hana Zajíčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava