Theses 

Připravenost dětí z mateřské školy na vstup do základní školy – Kateřina SCHENKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina SCHENKOVÁ

Bakalářská práce

Připravenost dětí z mateřské školy na vstup do základní školy

The Preparedness of Children from Kindergarten on Entry to Primary School

Anotace: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na připravenost dětí z mateřské školy na vstup do základní školy. V první kapitole jsem charakterizovala období 5 ? 6 letého dítěte v předškolním věku v oblastech růstu a tělesného vývoje, charakteristiku hrubé a jemné motoriky, grafomotoriku, oblast kognitivních schopností. Dále jsem charakterizovala verbální schopnosti, emoční oblast a sociální oblast. A také jsem se zaměřila na hru, která je pro předškolní děti nejčastější činností. Ve druhé kapitole jsem se zaměřila na dítě mladšího školního věku v tělesné oblasti, charakteristiku hrubé a jemné motoriky, kognitivní oblasti, verbální schopnosti, emoční oblast a socializaci. Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na připravenost dětí na vstup do základní školy a pojmy školní zralost a školní připravenost. V dalších kapitolách: Grafomotorika, Řeč, Matematické představy, Zrakové vnímání a paměť, Sluchové vnímání a paměť a Sociální dovednosti jsem se zaměřila na vše, co děti v posledním roce docházky do mateřské školy mají zvládnout a v čem mají být připraveny na vstup do základní školy. V teoretické části jsem čerpala z odborné literatury. V praktické části mé bakalářské práce jsem se zaměřila na to, jak učitelky připravují děti v posledním roce školní docházky na vstup do základní školy. Pro průzkum byla zvolena metoda dotazníku. Hlavním cílem bylo zjistit, čím a ve kterých oblastech učitelky připravují děti v posledním roce školní docházky v mateřské škole na vstup do základní školy a jak přípravu organizují. Zjištěno bylo, že všechny dotazované učitelky mateřských škol považují za důležité připravit děti v posledním roce školní docházky na vstup do základní školy. Připravují je ve všech oblastech, různými způsoby a činnostmi. Věnují se jim individuálně nebo ve skupinkách. Také spolupracují s rodiči, některé učitelky spolupracují se základními školami.

Abstract: In my Bachalor thesis I focused on the school readiness of the pre-school children and their entry into the elementary school. In the first chapter, I characterized the period of 5-6 year old pre-school child in the areas of growth and physical development, gross and fine motor skills, graphomotor skills and cognitive abilities. I also characterized the verbal skills and emotional and social skills developement. And I focused on the game as the most common preschool child´s activity. In the second chapter, I desribed younger nursery aged child in areas of gross and fine motor skills, cognitive and verbal skills and emotional and social developement. In the third chapter, I focused on the readiness of the pre-school children to enter the elementary school and school readiness as a concept. In the following chapters: Graphomotor skills, speech, mathematical skills, visual perception and memory, auditory perception and memory and social skills, I focused on everything that children in their final year of the pre-school schould handle to be prepared for the elementary school. The theoretical part is based on literature. In the practical part of the thesis, I research how teachers prepare children in their last year of pre-school for entering elementary school. I chose a questionnaire method for the survey. The main objective of the survey was to determine what and in what areas specificaly teachers prepare children in their last year of schooling in the pre-school to enter the elementary school and how is the training organized. The result shows that all interviewed kindergarten teachers consider that it is important to prepare children for the elementary school. The preparation seems to be comprehensive and is tought through different methods and activities. Children are tought individually or in groups. Teachers also cooperate with parents, some teachers cooperate with elementary schools.

Klíčová slova: předškolní věk, mladší školní věk, školní zralost, školní připravenost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33488 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SCHENKOVÁ, Kateřina. Připravenost dětí z mateřské školy na vstup do základní školy. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 22:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz