Eva Cyprová

Bakalářská práce

Vývoj lesa v závislosti na druhovém složení dřevin

Forest Development depending on the Tree Species Composition
Anotace:
Práce popisuje vztah mezi bylinným patrem a druhovým složením porostů. Cílem práce je tak vyhodnotit stav lesa ve vztahu k druhovému složení jednotlivých dřevin. První část práce popisuje druhovou rozmanitost vegetace na základě dlouhodobého monitoringu. Následně díky inventarizaci je vyhodnocen celkový stav vývoje vegetace na sledovaných plochách. Druhá část práce vyhodnocuje věkovou strukturu porostních …více
Abstract:
The project describes the relationship between a herb layer and a species composition of the vegetation. The aim of this study is to evaluate the condition of the forest in relation to the composition of the individual tree species. The first part of the work describes vegetation the species diversity on the basic of the long term monitoring. Then, due to this inventory, the overall state of the vegetation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Barbara Stalmachová
  • Oponent: Michaela Zaoralová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava